Tomorrow’s People

Tomorrow’s People, working in designated areas in Swansea aims to provide holistic solutions to families experiencing multiple problems, including unemployment, debt, housing and health issues. The overall aim of the project is to help families overcome the barriers to employment.

A range of services have been developed to help individuals overcome barriers and move closer to the labour market, with the aim of helping them find sustainable employment. Support on offer includes:

  • Dedicated Key Worker Support
  • Confidence building workshops
  • Money and debt advice
  • Housing support
  • Transport Support
  • Computer training workshops
  • Employability skills training
  • Work and volunteering placements
  • Self-employment support

The project is funded by The BIG Lottery in Wales.

Mae Pobl Yfory, sy'n gweithio mewn ardaloedd dynodedig yn Abertawe yn anelu at ddarparu atebion cyfannol i deuluoedd sy'n wynebu problemau lluosog, gan gynnwys diweithdra, dyled a materion iechyd a thai. Nod cyffredinol y prosiect yw helpu teuluoedd i oresgyn y rhwystrau i gyflogaeth.

Mae ystod o wasanaethau wedi cael eu datblygu i helpu unigolion i oresgyn rhwystrau a symud yn nes at y farchnad lafur, gyda'r nod o'u helpu i ddod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy. Mae'r cymorth sydd ar gael yn cynnwys:

• Cefnogaeth Gweithiwr Allweddol Ymroddedig
• Gweithdai adeiladu hyder
• Cyngor ar arian a dyled
• Cymorth tai
• Cefnogaeth Trafnidiaeth
• Gweithdai hyfforddi cyfrifiadurol
• Hyfforddiant sgiliau cyflogadwyedd
• Lleoliadau gwaith a gwirfoddoli
• Cefnogaeth hunangyflogaeth

Caiff y prosiect ei ariannu gan y Loteri FAWR yng Nghymru.

Login

Not a member? Sign up now

Forgotten Password?

CBSA Welcome Message

To view our welcome video please click the link below

View Video

Welsh Government Logo European Social Fund Lottery Logo Lottery Funded Logo European Regional Development Fund Logo European Social Fund Logo Wales Council for Voluntary Action Logo Committed to Equality Logo