Moving Forward

The Symud Ymlaen / Moving Forward project provides young people who have offended and those leaving the care system greater access to employment and training.

The project supports young people undertaking a six month paid work placement, with a range of employers across Wales, with the aim that the employer will continue to employ the young person once their placement has ended.

For young people needing extra support the project offers bespoke training in Literacy, Numeracy and ICT, as well as generic employability skills

The funding for the project has been made available through “Getting Ahead” a Welsh Government initiative, funded through dormant bank accounts and administered by the Big Fund. The project is delivered by a consortium of partners led by Llamau.

As part of our role in the project we deliver training in Mid and West Wales and our team of Employment Liaison Officers source the work placements throughout Wales, working with a network of SMEs and social enterprises.

Symud Ymlaen/Moving Ahead has its own web site at http://www.symfwales.org.uk

Mae prosiect Symud Ymlaen yn rhoi gwell mynediad i gyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc sydd wedi troseddu a'r rhai sy'n gadael y system ofal.

Mae'r prosiect yn cefnogi pobl ifanc sy'n ymgymryd â lleoliad gwaith â thâl chwe mis, gydag ystod o gyflogwyr ledled Cymru, gyda'r nod y bydd y cyflogwr yn parhau i gyflogi'r person ifanc unwaith fo'u lleoliad wedi dod i ben.

Ar gyfer pobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol, mae'r prosiect yn cynnig hyfforddiant pwrpasol mewn Llythrennedd, Rhifedd a TGCh, yn ogystal ag mewn sgiliau cyflogadwyedd generig.
Mae'r cyllid ar gyfer y prosiect wedi cael ei ddarparu drwy raglen 'Ar y Blaen' Llywodraeth Cymru, gaiff ei hariannu drwy gyfrifon banc segur a'i gweinyddu gan y Gronfa Fawr. Caiff y prosiect ei gyflwyno gan gonsortiwm o bartneriaid o dan arweiniad Llamau.

Yn rhan o'n rôl yn y prosiect, rydym ni'n cyflwyno hyfforddiant yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru ac mae'n tîm o Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth yn dod o hyd i'r lleoliadau gwaith ledled Cymru, gan weithio gyda rhwydwaith o fusnesau BBaCh a mentrau cymdeithasol.

Mae gan Symud Ymlaen wefan, sef www.symfwales.org.uk

Project Gallery

Login

Not a member? Sign up now

Forgotten Password?

CBSA Welcome Message

To view our welcome video please click the link below

View Video

Welsh Government Logo European Social Fund Lottery Logo Lottery Funded Logo European Regional Development Fund Logo European Social Fund Logo Wales Council for Voluntary Action Logo Committed to Equality Logo