Facing Futures

We have been running Alternative Curriculum provision for the last decade and a half, realising that mainstream education is not for everyone. We are proud to acknowledge our success in this area with young people leaving us with qualifications and life experience that they would not normally achieve.

Facing Futures took this work forward and was set up to offer a new and exciting alternative KS4 curriculum for those young people not engaging with main stream education for whatever reason. Facing Futures's Enterprise Rehersal Scheme offers every young person the chance to start again and feel included through an innovative and interesting education programme.

We also deliver Key Steps under the Facing Futures project.  This is an innovative early intervention programme that works in partnership with local schools and engages young people between the ages of 11 and 14 in a range of 'challenges' designed to develop their interpersonal skills and confidence. Successful completion of these challenges enables young people to achieve an accredited ASDAN Key Steps qualification. The overall aim of Key Steps is to raise awareness of the options at KS4 whilst raising aspirations to achieve more within mainstream education.

Facing Futures is funded by the BIG Lottery Fund in Wales.

Rydym wedi bod yn rhedeg darpariaeth Cwricwlwm Amgen ers degawd a hanner, gan gydnabod nad yw addysg brif ffrwd yn addas i bawb. Rydym yn falch o gydnabod ein llwyddiant yn y maes hwn ac mae pobl ifanc yn ein gadael ni gyda chymwysterau a phrofiad bywyd na fyddent fel arfer yn ei gael.

Mae Wynebu'r Dyfodol wedi mynd â'r gwaith hwn yn ei flaen ac fe'i sefydlwyd er mwyn cynnig cwricwlwm CA4 amgen newydd a chyffrous i'r bobl ifanc hynny sydd ddim yn ymgysylltu ag addysg brif ffrwd am ba bynnag reswm. Mae Cynllun Ymarfer Menter Wynebu'r Dyfodol yn cynnig y cyfle i bob person ifanc ddechrau eto a theimlo'u bod yn cael eu cynnwys drwy raglen addysg arloesol a diddorol.

Rydym hefyd yn darparu Camau Allweddol o dan brosiect Wynebu'r Dyfodol. Mae hon yn rhaglen ymyrraeth gynnar, arloesol sy'n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion lleol ac sy'n ymgysylltu â phobl ifanc 11 i 14 oed mewn ystod o 'heriau' a gynlluniwyd i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder rhyngbersonol. Mae cwblhau'r heriau hyn yn llwyddiannus yn galluogi pobl ifanc i ennill cymhwyster achrededig Camau Allweddol ASDAN. Nod cyffredinol Camau Allweddol yw codi ymwybyddiaeth o'r opsiynau yn CA4 tra'n codi dyheadau i gyflawni mwy o fewn addysg brif ffrwd.

Caiff Wynebu'r Dyfodol ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru.

Project Gallery

Login

Not a member? Sign up now

Forgotten Password?

CBSA Welcome Message

To view our welcome video please click the link below

View Video

Welsh Government Logo European Social Fund Lottery Logo Lottery Funded Logo European Regional Development Fund Logo European Social Fund Logo Wales Council for Voluntary Action Logo Committed to Equality Logo