Best Friends

Best Friends is an innovative three year project funded by the BIG Lottery to support young people between the ages of 16-21 years of age, not in education, employment or training (NEET) living in Swansea and Carmarthenshire.

We want to help young people with their personal development, help them overcome personal barriers and challenge them to expand their abilities. This support will not only enable our young people  to better meet the skills needed in the workplace; as identified by local employers but will also create more valuable citizens.  Within Best Friend, key to this support will be the use of animals to develop young people.   It is widely acknowledged that young people who are taught to extend fairness and kindness to animals become more  kind, and considerate in their relations to each other thus creating more empathetic, just and law-abiding adults.

Young people will be offered group and one to one support, a range of training, volunteering and work placement opportunities and subject to interview the opportunity to become a pet and friends’ visitor within one of the residential homes participating in the project.    Working with older members of society will enable our young people to learn about perspectives. They can share life experiences, values, ideas, beliefs and outlooks. We want to break the barriers between the generations and nurture caring relationships, providing emotional and social support.

We will also be working with older volunteers who will work with their own or rescued animals to help build and facilitate these relationships between young and older people.

The project is delivered in partnership with Greyhound Rescue Wales

Prosiect arloesol tair blynedd yw Ffrindiau Gorau gaiff ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr i gefnogi pobl ifanc rhwng 16-18 oed, nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) sy'n byw yn Abertawe a Sir Gaerfyrddin.

Rydym am helpu pobl ifanc gyda'u datblygiad personol, eu helpu i oresgyn rhwystrau personol, a'u herio nhw i ehangu eu gallu. Bydd y gefnogaeth hon nid yn unig yn galluogi ein pobl ifanc i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle fel a nodwyd gan gyflogwyr lleol, ond bydd hefyd yn creu dinasyddion mwy gwerthfawr. O fewn Ffrindiau Gorau, bydd defnyddio anifeiliaid i ddatblygu pobl ifanc yn allweddol. Caiff ei gydnabod yn gyffredinol bod pobl ifanc sy'n dysgu sut mae dangos tegwch a charedigrwydd i anifeiliaid yn dod yn fwy caredig ac ystyriol yn eu perthynas â'i gilydd, gan greu oedolion sy'n fwy empathetig, teg ac ufudd i'r gyfraith.

Bydd pobl ifanc yn cael cynnig cefnogaeth grŵp ac un i un, ystod o hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliad gwaith ac, yn amodol ar gyfweliad, y cyfle i ddod yn ymwelydd ffrind ac anifail anwes o fewn un o'r cartrefi preswyl sy'n cymryd rhan yn y prosiect. Bydd gweithio gydag aelodau hŷn cymdeithas yn galluogi ein pobl ifanc i ddysgu am bersbectif. Gallant rannu profiadau bywyd, gwerthoedd, syniadau, credoau a safbwyntiau. Rydym yn awyddus i dorri'r rhwystrau rhwng y cenedlaethau a meithrin perthnasoedd gofalgar, darparu cefnogaeth emosiynol a chymdeithasol lle gynt nad oedd yn bod.

Byddwn hefyd yn gweithio gyda gwirfoddolwyr hŷn a fydd yn gweithio gyda'u hanifeiliaid eu hunain neu anifeiliaid sydd wedi eu hachub i helpu i adeiladu a hwyluso'r perthnasau hyn rhwng pobl ifanc a phobl hŷn.

Caiff y prosiect ei weithredu mewn partneriaeth ag Achub Milgwn Cymru.

 

Project Downloads

Best Friends Newsletter - April, 2016

Project Gallery

Login

Not a member? Sign up now

Forgotten Password?

CBSA Welcome Message

To view our welcome video please click the link below

View Video

Welsh Government Logo European Social Fund Lottery Logo Lottery Funded Logo European Regional Development Fund Logo European Social Fund Logo Wales Council for Voluntary Action Logo Committed to Equality Logo